• Konsultacijos telefonu +370 615 85125 darbo dienomis 8.00-17.00 val.

Sutartys

Serverio paslaugų teikimo sutartys

1. Sutarties šalys
... sudarėme šią sutartį.

2. Sutarties objektas
Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti teisę naudotis serverio resursais pagal pasirinktą svetainių talpinimo ir el. pašto paslaugų planą, kai numatyti paslaugų teikimo mokesčiai yra sumokėti. Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti už paslaugas šioje sutartyje numatyta tvarka ir laikytis sutartyje numatytų paslaugų naudojimo sąlygų.

3. Šalių įsipareigojimai
3.1. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
3.1.1. Sukurti ir suteikti prieigą prie svetainių talpinimo paslaugos ne vėliau kaip per 24 val. darbo dienomis, jeigu mokėjimas pagal sąskaitą mokėjimui už numatytas paslaugas buvo gautas laiku.
3.1.2. Ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išsiųsti Paslaugų gavėjui, mūsų klientų sistemoje nurodytu el. pašto adresu, sąskaitą mokėjimui už sekantį laikotarpį.
3.1.3. Per 24 val. pašalinti paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo techninės ar programinės įrangos gedimo, kai Paslaugų gavėjas informavo apie sutrikimus.
3.1.4. Geriausiomis savo pastangomis užtikrinti Paslaugos gavėjo informacijos saugumą ir konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai informacija yra vieša pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
3.1.5. Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti paslaugų teikimą, jeigu į svetainę yra nukreiptos trečiųjų šalių atakos, paslaugoje talpinamos kenkėjiškos programos ar aplikacijos su saugumo spragomis, el. pašto tarnyba naudojama masinių laiškų siuntimui, naudojamos aplikacijos neproporcingai stipriai apkrauna serverio resursus, talpinama informacija pažeidžia galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
3.2. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai:
3.2.1. Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą Paslaugų gavėją identifikuojančią ir kontaktinę informaciją bei informuoti apie šios informacijos pasikeitimus. Paslaugų gavėjas pasilieka sau teisę neteikti paslaugų jeigu atskirais atvejais informacija nepatvirtinta.
3.2.2. Saugoti, kad suteikti prieigos duomenys nebūtų prarsti tretiems asmenims. Naudoti saugias ir prižiūrimas, laiku atnaujinamas aplikacijas.
3.2.3. Informuoti Paslaugų teikėją apie sutrikimus juos pastebėjus.
3.2.4. Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo suteikti serverio resursai tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojami neteisėtais tikslais, masinių laiškų siuntimui, Paslaugų teikėjo ir kitų serverio naudotojų ar trečiųjų šalių teisių ir saugumo pažeidimui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, neproporcingai stipriai apkraunant serverio resursus.

4. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
4.1. Paslaugų teikėjo teikiamoms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodomi https://serveris.lt svetainėje.
4.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja laiku atsiskaityti už paslaugas pagal elektroninę sąskaitą mokėjimui, kuri suformuota pagal pasirinktų paslaugų plano įkainius ir atsiskaitymo laikotarpį.
4.3. Sąskaitą mokėjimui Paslaugų gavėjas privalo apmokėti ne vėliau sąskaitoje nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitų Paslaugų teikėjas turi teisę taikyti papildomus mokesčius už sustabdytų paslaugų atkūrimą.
4.4. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Paslaugų gavėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio pradžios.
4.5. Paslaugų gavėjas sutinka, kad sąskaitos ir pranešimai būtų siunčiami elektroniniu formatu.

5. Šalių atsakomybė
5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma šios sutarties pagrindu ir pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės.
5.3. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokius apribojimus, kuriuos užsakovui taiko tretieji asmenys.
5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo viešai ar ne viešai platinamos informacijos ar kitų laikmenų turinį naudojantis išskirtais serverio resursais. Paslaugų gavėjas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo.
5.5. Paslaugų gavėjas už draudžiamos informacijos bei laikmenų viešinimą ar platinimą numatytų Lietuvos Respublikos teisinių aktų ir šios sutarties sąlygų atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
5.6. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei sutarties nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių Force Majeure (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės ir pan. Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šios sutarties įsipareigojimų vykdymui.
5.7. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo informacijos saugojimą pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
5.8. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai sutarties šaliai.

6. Sutarties galiojimas ir jos nutraukimo pagrindai
7.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo momento, kai Paslaugų gavėjas apmoka užsakytas paslaugas už sąskaitoje nurodytą laikotarpį ir baigia galioti, kai užsakytų paslaugų galiojimo laikotarpis baigiasi ir nėra atnaujinamas apmokant sąskaitą už sekantį laikotarpį.
7.2. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai informavus Paslaugų teikėją. Paslaugų gavėjui gali būti grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jeigu jo iniciatyva nutraukiamos paslaugos per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties įsigaliojimo momento.
7.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti svetainių talpinimo paslaugas ar nutraukti šią sutartį, jei Paslaugų gavėjas nevykdo bent vieno iš sutarties įsipareigojimų apie tai Paslaugų gavėją informavus.
7.4. Paslaugų gavėjo iniciatyva nutraukus paslaugų teikimo sutartį, Paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti tik tos įmokos dalies, pagal kurią paslaugos nebus suteiktos dėl nutrauktos sutarties, o kita įmokos dalis yra negrąžinama.
7.5. Paslaugų gavėjo iniciatyva keičiant paslaugų teikimo planus, sumokėta įmokos dalis yra perskaičiuojama naujai ir mokama pagal naują susitarimą.
7.6. Sutarties šalys neatsako už sutarties nevykdymą dėl nenumatytų ir neišvengiamų įvykių ar aplinkybių atsiradusių dėl trečiųjų šalių įtakos.

8. Kitos nuostatos
8.1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu susitarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
8.2. Visi ginčai dėl kurių šalims nepavyksta susitarti, gali būti nagrinėjami teisme Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta tvarka.

© 2001-2019 serveris.lt Visos teisės saugomos.